JA-MEI-MY, de oergong tusken trije generaasjes 19 SEPTIMBER OANT EN MEI 4 OKTOBER YN KANADA Klik hjir foar de spyllist

 

FETERANEN, MAART OANT EN MEI MAAIE 2015 YN FRYSLAN

 

DE EMIGRANT, NEIJIER 2015 LANLIK