“Terpen, marren, bosken, lannen

tsjûgen fan myn libbenswei.

‘k moat ferbrekke sterke bannen

‘t skip leit klear en ik moat mei”

anonime emigrant, Burgumer Courant

TIGE TANK FOAR JIM BELANGSTELLING EN JIM KOMMEN
NEI DE FRYSKE FOARSTELLINGEN! 

HJERST 2015: DE EMIGRANT LANLIK,
MEI HELMERT WOUDENBERG AS EMIGRANT SYBOLT DE HAAS