Kaarten
Kaartferkeap SKAAD úteinset!

Kaartferkeap SKAAD is úteinset!

Fan ‘e middei wie de parsepresintaasje fan SKAAD, de suksesfolle lokaasjefoarstelling is werom op in nije en bysûndere lokaasje, de kapel fan De Blokhuispoort, én mei spesjale aktiviteiten fan ús partners!

In foarstelling oer ferdrukking en ferwar, oer in kar meitsje en moraal. In ûnderwerp dat tige aktueel is op it stuit. “Je moet jezelf de vraag stellen, zijn deze herdenkingen, lezingen en toneelstukken passend in deze toch bange dagen?”, sa freget Jorrit Volkers, foarsitter fan it Bevrijdingsfestival, him ôf,  “Moeten we ons niet helemaal concentreren op wat er nu in Oekraïne gebeurt? Naar mijn mening moeten we hier juist nu aandacht voor hebben, nu we zien dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn maar iets waar we continue aandacht voor moeten hebben en voor moeten blijven vechten.”

SKAAD is ynspirearre op it libben fan Gerard Reeskamp, in fersetsman út Het Gooi dy’t yn de oarlochsjierren in soad spektakulêre en moedige dingen docht yn Fryslân en ien fan de lieders fan de geweldleaze oerfal op de Blokhuispoort wie. Fuort nei de oarloch wurdt er foar syn aksjes eare en prizige, mar letter stekt de twivel oan syn heldhaftichheid de kop op. 

SKAAD komt net allinnich, yn oparbeidzjen mei ús partners is der in programma makke wermei wy mear ferdjipping jaan oan ús skiednis yn 40-45. Rin mei nei in stedskuier oer it Ferset yn Ljouwert mei de gidsen fan A Guide to Leeuwarden of harkje nei ien fan de lêzingen û.o. dbieb, De Harmonie, De Blokhuispoort en it Fries Verzetsmuseum mei sprekkers Mark Deckers, Ad van Liempt, Marre Sloots en Rik Jongbloed. It Fries Verzetsmuseum jout besikers oan SKAAD in twadde kaartsje fergees foar in besite oan it museum. 

“Laten we ons blijven beseffen hoe groot de waarde van onze vrijheid is en hoe fragiel die vrijheid kan zijn.”, neffens Volkers. “Laten we juist nu, via theater, lezingen en wandelingen, de herinnering aan 40-45 levend houden en daarmee het belang van vrijheid aantonen.”

SKAAD giet 15 april yn premjêre; de dei dat Fryslân befrijd is en wurdt 25 kear spile. Yn de foarstelling wurdt sawol Frysk as Nederlânsk praat 

Sjoch foar mear ynformaasje en beskikbere kaarten op ús webside: www.pier21.nl.

 

Vanmiddag was de perspresentatie van SKAAD, de succesvolle locatievoorstelling is terug van 14 april tot en met 7 mei 2022 op een nieuwe en bijzondere locatie, de kapel van De Blokhuispoort, én met speciale activiteiten van onze partners!

Een voorstelling over verdrukking en verweer, over keuzes en moraal. Een onderwerp dat nu enorm actueel is. “Je moet jezelf de vraag stellen, zijn deze herdenkingen, lezingen en toneelstukken passend in deze toch bange dagen?, zo vraagt Jorrit Volkers, voorzitter van het Bevrijdingsfestival, zich af,  “Moeten we ons niet helemaal concentreren op wat er nu in Oekraïne gebeurt? Naar mijn mening moeten we hier juist nu aandacht voor hebben, nu we zien dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn maar iets waar we continue aandacht voor moeten hebben en voor moeten blijven vechten.”

SKAAD is gebaseerd op het leven van Gerard Reeskamp, een verzetsman uit Het Gooi die tijdens de oorlogsjaren veel spectaculaire en moedige dingen doet in Fryslân en één van de leiders van de geweldloze overval op de Blokhuispoort was. Direct na de oorlog wordt Reeskamp daarvoor geëerd en geprezen maar later ontstaat er twijfel over zijn motieven.

Bijzonder is dat SKAAD niet alleen komt. Maak jouw bezoek compleet met een stadswandeling of een lezing van onze partners. Loop mee met een stadswandeling over het Verzet in Leeuwarden met de gidsen van A Guide to Leeuwarden of bezoek één van de lezingen o.a. dbieb, De Harmonie, De Blokhuispoort en het Fries Verzetsmuseum met sprekers Mark Deckers, Ad van Liempt, Marre Sloots en Rik Jongbloed. En neem op vertoon van je toegangskaartje van SKAAD een tweede persoon gratis mee naar het Fries Verzetsmuseum!

Laten we ons blijven beseffen hoe groot de waarde van onze vrijheid is en hoe fragiel die vrijheid kan zijn.”, aldus Volkers. “Laten we juist nu, via theater, lezingen en wandelingen, de herinnering aan 40-45 levend houden en daarmee het belang van vrijheid aantonen.”

SKAAD gaat 15 april in première; de dag dat Fryslân bevrijd is en wordt ca. 25 keer gespeeld. In de voorstelling wordt zowel Fries als Nederlands gesproken.

Kijk voor meer informatie en beschikbare kaarten op de website: www.pier21.nl.

Blijf op de hoogte
Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.