Kaarten
Wy kinne wer los!

Nieuwsbericht

Wy kinne wer los!Fan 25 febrewaris ôf meie wy wer foar folle sealen spylje, sa waard dúdlik yn de parsekonferinsje. Dat betsjut dat Wat Soesto! wer fierder giet yn maart en april, fantastysk nijs!Fan 9 maart ôf starte wy de tour fan Wat Soesto! wer op en binne Freark Smink en Klaasje Postma wer te sjen troch de hiele provinsje hinne. Se kinne sels ek net wachtsje: “De maitiid komt der oan en Wat Soesto! ek! Wat in blier foarútsjoch, we kinne net wachtsje jimme wer te sjen!”Wat Soesto! is in ynkringend portret fan in boer yn in bysûndere famylje basearre op eigen ûnderfiningen út it ferline. Foar maart en april binne der, troch de folle wikselingen, wer een oantal kaarten beskikber. Yn septimber binne in oantal nije foarstellingen pland. Klik foar mear ynformaasje en kaarten op dizze link.Underwilens binne wy ek drok dwaande mei de tariedings foar SKAAD yn de Blokhuispoort yn Ljouwert. Hâldt ús webside en socials yn ‘e gaten foar mear ynformaasje.


Tijdens de laatste persconferentie werd duidelijk dat we vanaf 25 februari 2022 weer in volle zalen mogen spelen! Dat betekent dat Wat Soesto! weer verder gaat in maart en april, fantastisch nieuws!

Vanaf 9 maart starten we de tour van Wat Soesto! weer op en zijn Freark Smink en Klaasje Postma weer te zien door de hele provincie. Ze kunnen zelf ook niet wachten: De maitiid komt der oan en Wat Soesto! ek! Wat in blier foarutsjoch, we kinne net wachtsje jimme wer te sjen!”

Wat Soesto! is een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie. Een voorstelling gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden. Voor maart en april zijn door de vele wisselingen weer enkele kaarten beschikbaar, in september zijn er een aantal nieuwe voorstellingen gepland. Klik voor meer informatie en kaarten op deze link.

Ondertussen zijn wij ook weer volop bezig met de voorbereidingen voor SKAAD in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Houd onze website en socials in de gaten voor meer informatie.

Blijf op de hoogte
Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.