Kommende fjouwer wike gjin foarstellingen ‘Wat Soesto!’

Op 23 oktober soe de foarstelling `Wat Soesto!’ fan Pier21 yn Theater Sneek yn premiêre gean. Spitigernôcg hawwe wy beslute moatten om de premiêre en alle foarstellingen foar de kommende fjouwer wike ôf te sizzen.
 
Premier Rutte liet yn de parsekonferinsje witte dat de kommende fjouwer wiken op syn meast tritich minsken per binnen romte tastien binne. Dêrneist ropt it kabinet op om it tal kontaktmominten te beheinen en sa min mooglik te reizgjen. Reden genôch om alle foarstellingen fan `Wat Soesto!’ oant en mei 11 novimber ôf te sizzen.
 
Op mear as fjirtich lokaasjes ferspraat oer de provinsje stiet de foarstelling pland. Sadree’t it mei en ferantwurde is, sil de toer fuortset wurde en wurde alle ôfseine foarstellingen op in lettere datum ynhelle.
 
As wy ús toer wer oppakke kinne, bringe wy jim fansels op de hichte. Bliuw sûn!

Voorstellingen ‘Wat Soesto’ komende 4 weken afgelast

Op 23 oktober zou de voorstelling ‘Wat Soesto!’ van Pier21 in Theater Sneek in première gaan. Helaas heeft Pier21 moeten besluiten om de première en alle voorstellingen voor de komende vier weken af te lassen. 
 
Premier Rutte liet tijdens de persconferentie weten dat de komende vier weken slechts dertig mensen per binnenruimte toegestaan zijn. Daarnaast roept het kabinet op om het aantal contactmomenten te beperken en zo weinig mogelijk te reizen. Genoeg reden om alle voorstellingen van ‘Wat Soesto!’ tot en met 11 november af te lassen. 
 
Op meer dan veertig locaties verspreid door de provincie staat de voorstelling gepland. Zodra het kan en verantwoord is zal de tour voortgezet worden en worden alle afgelaste voorstellingen op een later moment ingehaald.
 
Zodra wij onze tour weer voortzetten brengen wij u uiteraard op de hoogte. Blijf gezond. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *