Kaarten ‘Wat Soesto’ fan no ôf te keap

Jo kinne fan no ôf kaarten keapje foar de nije foarstelling fan Freark Smink. Op mear as fjirtich lokaasjes rûnom yn de provinsje is de nije produksje fan Pier21 te sjen. 

Yn dizze tiid is it hiel spesjaal dat in foarstelling op in soad lokaasjes spile wurdt. It hat dan ek in hiele puzel west. ‘Ik haw persoonlik kontakt mei alle minsken fan de doarpshuzen en teaters. Alle sealen binne oars en dat betsjut dat eltse seal in oar tal besikers ha kin want wy moatte ús fansels oan de rjochtlinen fan it RIVM hâlde. Troch it rom tinken fan de minsken fan de sealen en troch dat se sjogge nei wat wol kin is it slagge. Ik bin dan ek grutsk op de spyllist en tankbar foar de ynset fan de sealen’, seit David Lelieveld de produsint fan Pier21.

Freark skreau de foarstelling sels, under de regy fan Jos Thie. It resultaat is in ynkringend portret fan in boer yn in bysûndere famylje basearre op “eigen” ûnderfiningen út it ferline. Freark spilet de haadrol en syn frou Klaasje Postma spilet syn mem.

Út de foarstelling:
`Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar yn ’e war west. Myn mem is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje.  Mei myn heit is dat oars,’ neffens Frâns yn `Wat soesto!’.

Der binne in beheind oantal kaarten beskikber, sadat de maatregel fan 1,5 meter oanholden wurde kin. Fansels wurde alle rjochtlinen fan it RIVM folge. Sjoch hjir foar kaarten en mear ynformaasje.

Start kaartverkoop ‘Wat soesto’

De kaartverkoop van de nieuwe voorstelling van Freark Smink start op 24 september. Op meer dan veertig locaties verspreid door de provincie is de nieuwe productie ‘Wat Soesto’ van Pier21 te zien. 

In deze tijd is het heel bijzonder dat een voorstelling op zoveel locaties te zien is. Het is dan ook een behoorlijke puzzel geweest. ‘Ik heb met alle dorpshuizen en theaters persoonlijk contact gehad. Iedere zaal is anders en dus geldt voor elke zaal een ander aantal bezoekers, want uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Mede door het meedenken van alle zaalhouders en het kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden is het gelukt. Ik ben dan ook ontzettend trots op de speellijst en wil de zalen nu alvast bedanken voor hun inzet‘ aldus David Lelieveld producent Pier21. 

Freark heeft de voorstelling ‘Wat Soesto’ geschreven onder regie van Jos Thie. Het resultaat is een indringend portret van een boer in een bijzondere familie gebaseerd op ‘eigen’ ervaringen uit het verleden. Freark speelt zelf de hoofdrol en zijn vrouw Klaasje Postma speelt zijn moeder. 

Uit de voorstelling: 
`Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar yn ’e war west. Myn mem is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje.  Mei myn heit is dat oars,’ neffens Frans yn `Wat soesto!’.

Er zijn per locatie een beperkt aantal kaarten beschikbaar zodat de 1,5 meter maatregel gehanteerd kan worden. Uiteraard worden alle richtlijnen van het RIVM gevolgd. Ook worden steeds de laatste ontwikkelingen in de gaten gehouden om te allen tijde te kunnen voldoen aan de instructies van het RIVM. Kijk hier voor kaarten, speeldata en locaties.

Comments 8

  1. Post
   Author
   1. Ik wol graach 4 kaarten foar de foarstelling woansdei 1 of tongersdei 2 decimber yn Drachten.
    Fan de foarstelling ,,Wat soesto ,,

    1. Post
     Author
  1. Post
   Author

   Half maart kom de lijst op de site met nieuwe data. Als het goed is zijn er nog kaarten verkrijgbaar bij Het Posthuis en De Skans. Alle andere voorstellingen zijn al uitverkocht. Wellicht kunt u hen alvast even contacten.

  1. Post
   Author

   Binnenkort verwachten we hier extra kaarten te kunnen verkopen, voor nu was deze uitverkocht maar als de berichten goed zijn komt er weer ruimte. We maken dat op onze kanalen bekend en de website ook uiteraard!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *