Ekstra kaarten foarstelling Wat Soesto!

Ekstra kaarten foarstelling Wat Soesto!

‘Wat Soesto!’ is ôfrûne freed yn premjêre gien yn in hast útferkochte seal yn Theater Sneek.
De foarstelling fan Freark Smink,ûnder regy fan Jos Thie, is in ynkringend portret oer in
hjoeddeistiche boer yn in bysûndere famylje.

Fan 25 septimber ôf meie de teatersealen en doarpshûzen wer fol en dêrom binne der no
ekstra kaarten bekikber.

‘Wat Soesto!’giet oer it boerelibben fan no en alles dêrmei anneks is. Mar it giet ek oer
famylje, oantinkens en de syktocht nei in hoopfolle takomst. Frans, de haadpersoan út ‘Wat
Soesto!’ wit noch goed hoe’t hy as jonge langút yn it gers lei en harke nei de fûgels. Wat wie
hy grutsk dat er in boeresoan wie!

Letter krijt Frans, as selsstannich boer, te krijgen mei de easken fan de oerheid en de druk
fan de maatskippij. de iene nei de oare maatregel en diskusje, je soene je hast skamje dat je
feehâlder binne. der is gjin perspektyf, mar ophâlde is ek gjin opsje.

Ûnder regy fan Jos Thie spilet Freark Smink sels de boer en Klaasje Postma syn mem. Nei
‘De Emigrant, ‘Feteranen’ en ‘It wie op in Simmerjûn’ is der op’e nij in bysûndere foarstelling
fan Pier21 dy’t troch de hiele provinsje spylje sil!

Foar mear ynformaasje en kaarten besykje Kaarten

Extra kaarten voorstelling Wat Soesto!

‘Wat Soesto!’ is afgelopen vrijdag in première gegaan in een bijna uitverkochte zaal in
Theater Sneek. De voorstelling van Freark Smink onder regie van Jos Thie, is een
indringend portret over een hedendaagse boer in een bijzondere familie.

Vanaf 25 september mogen de theaterzalen en dorpshuizen weer vol en daardoor zijn er nu
extra kaarten beschikbaar.

‘Wat Soesto!’ gaat over het boerenleven van nu en alles wat daarmee gemoeid is. Maar ook
over familieverbanden, herinneringen en de zoektocht naar een hoopvolle toekomst. Frans,
de hoofdpersoon uit `Wat Soesto!’ kan zich nog goed herinneren hoe hij als jongen languit in
het gras lag en naar de vogels luisterde. Wat was hij trots dat hij een boerenzoon was!

Later krijgt Frans als zelfstandig boer te maken met eisen vanuit de overheid en de druk
vanuit de maatschappij. De ene maatregel na de andere discussie, je zou je gaan schamen
dat je veehouder bent. Er is geen perspectief, maar ophouden is evenmin een optie.

Onder de regie van Jos Thie speelt Freark Smink de boer en Klaasje Postma zijn moeder.
Na ‘De Emigrant’, ‘Feteranen’ en ‘It wie op in Simmerjûn’ is hiermee opnieuw een bijzondere
voorstelling van Pier21 die door de provincie gaat reizen. De voorstelling ‘Wat Soesto!’ zal
van september t/m december 2021 spelen in dorpshuizen, theaters en andere bijzondere
zalen.

Meer informatie, de speellijst en beschikbare kaarten >> Kaarten

Comments 4

  1. Ik wil graag 2 kaarten voor de voorstelling “Wat Soesto” op 18 november a.s. in Grou. Hoe en waar kan ik die bestellen? Ik hoor het graag. Alvast bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *