Ekstra foarstellingen Kneppelfreed yn Paleis fan Justysje!

Ofrûne freed is de lokaasjefoarstelling Kneppelfreed yn premjêre gien. Sa as al bliken die út de resinsjes yn ’e kranten spylje we fanwege de grutte belangstelling troch oant en mei 19 desimber 2021.

Yn it ympostante Paleis fan Justysje spilet Kneppelfreed, in foarstelling oer u.o. it fjoerige proses op freed 16 novimber 1951, wer ‘t net allinnich Fedde Schurer foar it gerjocht stie, mar ek de Fryske identiteit. In rjochtsaak oer it brûken fan de Fryske taal yn’e rjochtseal, dat útrûn op in histoaryske rel.

Santich jier letter is de posysje fan de Fryske taal yn’e rjochtseal ynienen wer aktueel wurden: troch it ferset fan de rjochtbanktolken tsjin de lege fergoeding is der op dit stuit gjin Fryske tolk oanwêzich by de rjochtbank en it hôf. In moasje om de fergoedingen te ferheegjen hat it net helle yn ’e Twadde Keamer.

Kneppelfreed is in ko-produksje fan Pier21 en De Harmonie, mei in bysûndere gearwurking mei it Gerjochtshôf Arnhem-Leeuwarden. Yn in regy fan Sjoeke-Marije Wallendal en ûnder artistike lieding fan Jos Thie spilet in topcast mei ûnder oaren Joke Tjalsma en Ali Zijlstra in tekst fan Bouke Oldenhof. De foarstelling is lykas de histoaryske rjochtsaken sawol Frysk- as Nederlânsktalich.

Foar dizze bysûndere foarstelling binne noch kaarten beskikber. Sjoch foar mear ynformaasje en kaarten op www.kneppelfreed.frl

 

Extra voorstellingen Kneppelfreed in Paleis van Justitie!

Afgelopen vrijdag is de locatievoorstelling Kneppelfreed in première gegaan. Zoals stiekem al in de recensies in de kranten is genoemd spelen we vanwege de grote belangstelling door t/m 19 december 2021.

In het imposante Paleis van Justitie speelt Kneppelfreed, een voorstelling over o.a. het vurige proces op vrijdag 16 november 1951, waarin niet alleen Fedde Schurer terecht stond, maar ook de Friese identiteit. Een rechtszaak over het gebruik van de Friese taal in de rechtszaal, welke uitliep op een historische rel.

Zeventig jaar na dato is de positie van het Fries in de rechtszaal plotseling weer actueel geworden: door het verzet van rechtbanktolken tegen lage vergoedingen is er op dit moment geen Friese tolk aanwezig bij de rechtbank en het gerechtshof. Een motie de vergoedingen te verhogen sneuvelde in de Tweede Kamer.

Kneppelfreed is een coproductie van theaterproducent Pier21 en Stadsschouwburg De Harmonie, en een bijzondere samenwerking met het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Onder regie van Sjoeke-Marije Wallendal en artistieke leiding van Jos Thie speelt een topcast, met Joke Tjalsma, Ali Zijlstra, Martijn de Rijk en Theun Plantinga, een tekst van schrijver Bouke Oldenhof. De voorstelling is net als de historische rechtszaken zowel Fries- als Nederlandstalig.

Voor deze bijzondere coproductie van Pier21 en De Harmonie zijn nog kaarten beschikbaar. Kijk voor meer informatie en de volledige speellijst op www.kneppelfreed.frl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *