Tickets
vanaf februari 2021
Wat Soesto!

Een indringend portret over een hedendaagse boer gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden.

Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar yn ’e war west.

Boer Frans
 • date
  tijd
  plaats
 • 08
  sep
  wednesday
  20:00
  Wergea, De bildler
  Sunder foarried
 • 09
  sep
  thursday
  20:00
  Wergea, De bildler
  Sunder foarried
 • 10
  sep
  friday
  20:00
  Wergea, De bildler
  Sunder foarried
 • 15
  sep
  wednesday
  20:15
  Sneek, Theater Sneek
  Sunder foarried
 • 16
  sep
  thursday
  20:15
  Sneek, Theater Sneek
  Sunder foarried
 • 17
  sep
  friday
  20:15
  Sneek, Theater Sneek
  Sunder foarried
 • 18
  sep
  saturday
  20:00
  Sneek, Theater Sneek
  Sunder foarried
 • 23
  sep
  thursday
  20:00
  Heeg, Foeke Visser
  Sunder foarried
 • 24
  sep
  friday
  20:00
  Heeg, Foeke Visser
  Sunder foarried
 • 25
  sep
  saturday
  20:00
  Heeg, Foeke Visser
  Sunder foarried
 • 26
  sep
  sunday
  20:00
  Heeg, Foeke Visser
  Sunder foarried
 • 30
  sep
  thursday
  20:00
  Friens, Boerderij Maatschap Bergsma
  Sunder foarried
 • 01
  oct
  friday
  20:00
  Opende, Baron Theater
  Sunder foarried
 • 02
  oct
  saturday
  20:00
  Kollum, De Colle
  Sunder foarried
 • 07
  oct
  thursday
  20:00
  Wommels, It Dielshûs
  Sunder foarried
 • 08
  oct
  friday
  20:00
  Wommels, It Dielshûs
  Sunder foarried
 • 09
  oct
  saturday
  20:15
  Franeker, Theater De Koornbeurs
  Sunder foarried
 • 10
  oct
  sunday
  15:00
  Franeker, Theater De Koornbeurs
  Sunder foarried
 • 14
  oct
  thursday
  20:15
  Burgum, De Pleats
  Sunder foarried
 • 15
  oct
  friday
  20:15
  Burgum, De Pleats
  Sunder foarried
 • 16
  oct
  saturday
  20:15
  Heerenveen, Posthuis Theater
  Sunder foarried
 • 17
  oct
  sunday
  15:00
  Heerenveen, Posthuis Theater
  Sunder foarried
 • 21
  oct
  thursday
  20:00
  Sondel, De Bining
  Sunder foarried
 • 22
  oct
  friday
  20:00
  Hudegaryp, It Maskelyn
  Sunder foarried
 • 23
  oct
  saturday
  20:00
  Sondel, De Bining
  Sunder foarried
 • 24
  oct
  sunday
  15:00
  Buitenpost, The Point, Voorstraat 54
  Sunder foarried
 • 28
  oct
  thursday
  20:00
  Weidum, Doarpshûs
  Sunder foarried
 • 29
  oct
  friday
  20:00
  Zwolle, De Weijenbelt
  Sunder foarried
 • 30
  oct
  saturday
  20:00
  Ysbrechtum, It Nije Formidden
  Sunder foarried
 • 31
  oct
  sunday
  15:00
  Tytsjerk, Yn 'e Mande
  Sunder foarried
 • 04
  nov
  thursday
  20:00
  Winsum, De Helling
  Sunder foarried
 • 05
  nov
  friday
  20:00
  Oosterbierum, It Mienskar
  Sunder foarried
 • 06
  nov
  saturday
  20:00
  Nes (NOF), Theaterkerk Nes
  Sunder foarried
 • 07
  nov
  sunday
  15:00
  Warns, De Spylder
  Sunder foarried
 • 11
  nov
  thursday
  20:15
  Burgum, De Pleats
  Sunder foarried
 • 12
  nov
  friday
  20:00
  Oppenhuizen, MFC It Harspit
  Sunder foarried
 • 13
  nov
  saturday
  20:00
  Oppenhuizen, MFC It Harspit
  Sunder foarried
 • 14
  nov
  sunday
  14:00
  Noordwolde, Sporthal De Duker
  Sunder foarried
 • 18
  nov
  thursday
  20:00
  Grou, Krite
  Sunder foarried
 • 19
  nov
  friday
  20:15
  Dokkum, Theater Sense
  Sunder foarried
 • 20
  nov
  saturday
  20:00
  Hijum, De Kampioen
  Sunder foarried
 • 21
  nov
  sunday
  15:00
  Goutum, Ien en Mien
  Sunder foarried
 • 25
  nov
  thursday
  20:00
  Joure, 't Haske
  Sunder foarried
 • 26
  nov
  friday
  20:00
  Bitgummole, Molewjuk
  Sunder foarried
 • 27
  nov
  saturday
  20:15
  Gorredijk, De Skâns
  Sunder foarried
 • 28
  nov
  sunday
  15:00
  Gorredijk, De Skâns
  Sunder foarried
 • 01
  dec
  wednesday
  20:15
  Drachten
  Sunder foarried
 • 02
  dec
  thursday
  20:15
  Drachten
  Sunder foarried
 • 03
  dec
  friday
  20:00
  Holwerd, MFA Holwerd
  Sunder foarried
 • 04
  dec
  saturday
  20:00
  Holwerd, MFA Holwerd
  Sunder foarried
 • 09
  dec
  thursday
  20:30
  Balk, De Treemter
  Sunder foarried
 • 10
  dec
  friday
  20:30
  Balk, De Treemter
  Sunder foarried
 • 11
  dec
  saturday
  20:00
  It Heidenskip, It Swaeigat
  Postponed due to COVID-19
 • 15
  dec
  wednesday
  20:30
  Leeuwarden, De Harmonie
  Postponed due to COVID-19
 • 16
  dec
  thursday
  20:30
  Leeuwarden, De Harmonie
  Postponed due to COVID-19
 • 17
  dec
  friday
  20:30
  Leeuwarden, De Harmon
  Postponed due to COVID-19
 • 18
  dec
  saturday
  20:00
  Burdaard, Het Spectrum
  Postponed due to COVID-19
 • 23
  dec
  thursday
  20:15
  Gorredijk, De Skâns
  Postponed due to COVID-19
 • 29
  dec
  wednesday
  20:00
  Oppenhuizen, MFC It Harspit
  Postponed due to COVID-19
 • 30
  dec
  thursday
  20:00
  Noordwolde, De Hoeve
  Postponed due to COVID-19
 • 21
  jan
  friday
  20:15
  Sneek, Theater Sneek
  Postponed due to COVID-19
 • 22
  jan
  saturday
  20:00
  Jirnsum, De Twee Gemeenten
  Postponed due to COVID-19
 • 23
  jan
  sunday
  15:00
  Leeuwarden, De Harmonie
  Postponed due to COVID-19
 • 28
  jan
  friday
  20:00
  Oudega, De Skeakel
  Postponed due to COVID-19
 • 29
  jan
  saturday
  20:15
  Franeker, Koornbeurs
  Postponed due to COVID-19
 • 04
  feb
  friday
  20:00
  Nes, Theaterkerk Nes
  Postponed due to COVID-19
 • 06
  feb
  sunday
  14:00
  Drachten, De Lawei
  Postponed due to COVID-19
 • 11
  feb
  friday
  20:00
  Scharnegoutum, Dorpshuis
  Postponed due to COVID-19
 • 18
  feb
  friday
  20:00
  Bolsward, Marne College
  Postponed due to COVID-19
 • 19
  feb
  saturday
  20:00
  Lemmer, De Hege Fonnen
  Postponed due to COVID-19
 • 25
  feb
  friday
  20:15
  Heerenveen, Het Posthuis
  Postponed due to COVID-19
 • 30
  jan
  sunday
  16:00
  Dronrijp, Parochiehuis (Het NUT)
  Postponed due to COVID-19
 • 03
  feb
  thursday
  20:15
  Burgum, De Pleats
  Postponed due to COVID-19
Blijf op de hoogte