Spylplakken ‘It wie op in simmerjûn’ 6 o/m 10 febrewaris

”It publyk libbet mei, laket, is mûsstil, koartsein, genietet folop.” – Leeuwarder Courant
‘It wie op in simmerjûn’ noch net sjoen? Dizze wike binne wy yn: it Posthûs Teater op It Hearrenfean (besletten), De Molewjuk yn Bitgummole (lêste kaarten), Zalencentrum de Treemter yn Balk, Teater Sense yn Dokkum en Dorpshûs Ien en Mien yn Goutum. Bestel kaarten fia pier21.nlBestel kaarten via pier21.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *