Skaad

De lange arm van de geschiedenis

Yn it ramt fan 75 jier befrijing komt Pier21 mei de lokaasjefoarstelling `Skaad’.

De foarstelling fertelt it ferhaal fan in fersetsman út Het Gooi, dy’t by de KP (knokploech) fan Skearnegoutum terjochte komt. Dêr makket er namme mei spektakulêre aksjes. Nei de oarloch krijt er in protte wurdearring en lof foar syn moed, mar letter stekt der twifel oan syn heldhaftichheid de kop op. Dan giet it mis. Politike druk fan de reagearing, Friezen dy’t har hannen ôflûke fan de `bûtesteander’, ferkearde keuzes fan himsels, der komt in stoartfloed fan ellinde oer him hinne. Fan syn hege fuotstik falt er djip.

De foarstelling is ynspirearre op it libben fan Gerard Reeskamp, dy’t sawat de hiele oarloch yn Fryslân is. De makkers nimme lykwols de frijheid ek har ferbylding de romte te jaan. Want Skaad’ giet net allinne oer de skiednis, mar ek oer tafal en needlot, ferdrukking en ferset, oer kiezen en moraal. Oer de wikselwurking tusken in karakter en de omstannichheden, oer perspektyf en dat guon dingen net werom te draaien binne.

`Skaad’ sjocht nei de skiednis mar stelt ek fragen oer hjoeddedei. Hoe sjogge wy no nei it ferline? Hoe wurket it troch yn in lân, yn famylje, op ynternet? En faaks ek wol oer de fraach: wat hiesto dien?

In het kader van 75 jaar vrijheid komt Pier21 met de locatievoorstelling SKAAD.

De voorstelling is gebaseerd op het levensverhaal van een verzetsman uit het Gooi die tijdens de oorlogsjaren bij de KP (knokploeg) van Scharnegoutum vele spectaculaire en moedige dingen doet. Direct na de oorlog wordt hij daarvoor geëerd en geprezen maar later ontstaat er twijfel over zijn motieven. En dan gaat het mis en stort alles in. Verkeerde keuzes, toeval en noodlot, Friezen die hun handen aftrekken van de ‘buitenstaander’. Van zijn hoge voetstuk maakt hij een diepe val.

De voorstelling is geïnspireerd op het leven van Gerard Reeskamp, de man die bijna de gehele oorlog in Fryslân is, maar de makers nemen de vrijheid om ook hun verbeelding de ruimte te geven. Want ‘SKAAD’ gaat niet alleen over toen maar ook over nu. SKAAD is een verhaal over toeval en noodlot, over verdrukking en verweer, over keuzes en moraal. Over het samenspel tussen een karakter en de omstandigheden. Over perspectief en over de onomkeerbaarheid van dingen.

SKAAD kijkt naar de geschiedenis maar gaat ook over de problematiek en de keuzes waar we nu mee te maken hebben. Hoe kijken we nu naar dat verleden en hoe werkt het door, in een land, een familie, op internet?

In de voorstelling wordt zowel Fries als Nederlands gesproken.Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Speellijst "skaad

"

datumtijdplaatszaalkaartverkoop 
14-april20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveertry out | BeslotenLezersactie Friesch Dagblad/Leeuwarder Courant
15-april20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveertry out | klik hierNieuwsbrief lezers avond
16-april20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats PasveerPremiére | klik hier18 januari in de verkoop
18-april20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
19-april20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
22-april20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
23-april20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
25-apri20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
26-april20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
29-april20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
30-april20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
1-mei20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
2-mei20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
3-mei15:00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
5-mei20.00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
6-mei20:00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop
7-mei20:00Pasfeardyk 6, LoëngaPleats Pasveer klik hier18 januari in de verkoop