PARSEBERJOCHT: NIJE LOKAASJEFOARSTELLING KNEPPELFREED

PARSEBERJOCHT

Nije lokaasjefoarstelling Kneppelfreed: in teätraal proses oer de Fryske identiteit

Net allinne Fedde Schurer stie terjochte op 16 novimber 1951, mar ek de Fryske identiteit. In proses oer de posysje fan it Frysk yn de rjochtseal dat útrûn op in histoaryske oproer.

Santich jier letter is Kneppelfreed oanlieding foar in bysûndere foarstelling. Yn in regy fan Sjoeke-Marije Wallendal en ûnder artistike lieding fan Jos Thie spilet in topcast, mei ûnder oaren Joke Tjalsma en Ali Zijlstra, in tekst fan Bouke Oldenhof. De foarstelling hat de foarm fan in bysûndere rjochtsaak en fiert de taskôger troch de tiid by trije rjochtsaken oer de taal lâns. It giet dêryn net allinne om it Frysk, mar ek om diversiteit yn it algemien. It pleit fan mr. Abel Herzberg út 1951 is prikkeljend aktueel.

`Kneppelfreed’ is in koproduksje fan De Harmonie en Pier21. De foarstelling is krekt as de histoaryske rjochtsaken sawol Frysk- as Nederlânsktalich.

Fan 29 oktober ôf, oant 28 novimber 2021 spilet Kneppelfreed op in bysûndere lokaasje, yn it ymposante Paleis fan Justysje yn Ljouwert.

Sjoch foar mear ynformaasje en kaarten op Kneppelfreed.frl

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met contactpersoon: David Lelieveld telefoonnummer 0628803670

 

PERSBERICHT

Nieuwe locatievoorstelling Kneppelfreed: een theatraal proces over de Friese identiteit

Kneppelfreed (Knuppelvrijdag) gaat over het vurige proces op vrijdag 16 november 1951, waarin niet alleen Fedde Schurer terecht stond, maar ook de Friese identiteit. Een proces over het gebruik van de Friese taal in de rechtszaal, dat uitliep op een historische rel.

Zeventig jaar later is Kneppelfreed de aanleiding voor een bijzondere voorstelling. Onder regie van Sjoeke-Marije Wallendal en artistieke leiding van Jos Thie speelt een topcast, met onder andere Joke Tjalsma en Ali Zijlstra, een tekst van Bouke Oldenhof. De voorstelling heeft de vorm van een bijzondere rechtszaak en voert de toeschouwer door de tijd langs drie rechtszaken waarin de taal een rol speelt. Het gaat daarin niet alleen over het Fries maar ook over diversiteit in het algemeen. Het betoog van mr. Abel Hertzberg uit 1951 is nog altijd prikkelend actueel.

Kneppelfreed is een coproductie van De Harmonie en Pier21. De voorstelling is net als de historische rechtszaken zowel Fries- als Nederlandstalig.

Van 29 oktober t/m 28 november 2021 is de voorstelling Kneppelfreed te bewonderen op een unieke locatie, namelijk het Paleis van Justitie in Leeuwarden.

Kijk voor meer informatie en beschikbare kaarten op Kneppelfreed.frl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *