Tongerstoarm yn Blyth, besikers nei London

Troch de tongerstoarm yn Blyth op sneon 20 septimber koe JA-MEI-MY dêr net útspile wurde. De stroom foel 20 minuten foar de ein fan de foarstelling út. Besikers fan de foarstelling yn Blyth binne ynformearre oer dat sy de foarstelling op ‘e nij sjen kinne op 2 oktober yn London.

Groetnis út Kanada

Pier21 is fan 19 septimber oant en mei 4 oktober mei Freark Smink en Klaasje Postma yn Ontario, Kanada om JA-MEI-MY te spyljen.

Greetings from Canada

From september 19th till oktober 4th Pier21 is in Ontario, Canada with Freark Smink and Klaasje Postma, to play JA-MEI-MY.

Groeten uit Canada

Pier21 is van 19 september tot en met 4 oktober met Freark Smink en Klaasje Postma in Ontario, Canada, om JA-MEI-MY te spelen.  

Onweer in Blyth, bezoekers naar London

Door de onweersstorm in Blyth op zaterdag 20 september kon JA-MEI-MY daar niet uitgespeeld worden. De stroom viel 20 minuten voor het einde van de voorstelling uit. Bezoekers van de voorstelling in Blyth zijn geïnformeerd dat zij de voorstelling opnieuw kunnen zien op 2 oktober in London

De Emigrant in Dutch with Helmert Woudenberg

Pier21 plays in the autumn of 2015 the Dutch version of the Frisian De Emigrant nationwide. Producer David Lelieveld of Pier21 asked Helmert Woudenberg to play the role of Sybolt de Haas, in the Frisian version played by Freark Smink. Actor Theo Smedes plays the other roles in the play of Romke Toering. Helmert Woudenberg (1945) graduated from the Amsterdamse …

Astrid Hiemstra 20.000ste besiker

Astrid Hiemstra uit Stiens wie de 20.000ste besiker fan De Emigrant. Sneontejûn 12 april waard se yn De Harmonie ‘oerfallen’ met blommen en in sjek  foar kaarten foar de premjêre fan de folgjende foarstelling fan Pier21: Feteranen. (foto: Jan Bensliman|webwerkt.nl)

Astrid Hiemstra 20.000th vistitor

Astrid Hiemstra from Stiens was the 20,000th visitor of the Emigrant. Saturday April 12, the team of Pier21 surprised her in De Harmonie with flowers and a cheque for tickets to the premiere of the next play of pier21: Feteranen. (photo: Jan Bensliman|webwerkt.nl)

Astrid Hiemstra 20.000ste bezoeker

Astrid Hiemstra uit Stiens was de 20.000e bezoeker van De Emigrant. Zaterdagavond 12 april werd ze in De Harmonie ‘overvallen’ met bloemen en een cheque voor kaarten voor de premiere van de volgende voorstelling van Pier21: Feteranen. (foto: Jan Bensliman|webwerkt.nl)

Affiliate Marketing 101 (Self Hosted Video)

For those looking for a more customized solution, you can upload your own self-hosted videos using the nifty Video Post Format right from within your dashboard. Each video will be fully responsive and look great on any device! Simply create a post like you always would, select Video in the format box, then enter the destination of your video file …