It bêste fan 2015 neffens Sietse de Vries – Frysk Teater

20151218_Freed_Frysk teater_SdV_1

-Út de LC fan freed 18 desimber-

“De recensenten van deze krant presenteren hun top 3 van het afgelopen jaar. Wat maakte 2015 cultureel bijzonder? Beleef ook voorpret met hun tips voor het nieuwe jaar.

FRYSK TEATER
Sietse de Vries

1. De feteranen – Bouke Oldenhof
De feteranen giet oer de polisjonele aksjes yn Ynje. It stik docht dat oan ‘e hân fan twa feteranen, dy’t trou de jierlikse Ynjebetinking bywenje. Se wurde alle jieren âlder en sentimenteler. Freark Smink en Joop Wittermans jouwe dy tanimmende brekberens prachtich stal.
2. Doe kaam de maaitiid – 100 jier Tetma
De hûndertste bertedei fan Tetman de Vries wie de oanlieding foar in jubilieumrevu troch Rients Gratama en Leny Dijkstra. Doe kaam de maaitiid is net allinne in earbetoan, it is foaral in folweardich teaterprogramma fan twa âlde rôten yn it fak.
3. Kattekwea – Jeugd fan Kollumersweach
It wie in goed iepenlofspullejier, 2015. Om’t de earste beide plakjes foar feteranen ynromme binne, is it tredde plak foar de jeugd van Kollumersweach mei Kattekwea. Mei hert en siel, en tagelyk mei humor, hawwe de spilers ûnder lieding fan Bianca Wiersma in musical skreaun, komponearre en spile dy’t der weze mei.”

20151218_Freed_Frysk teater_SdV_2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *