Gjin boer, dochs in boer

Interview Jacob Haagsma mei Freark Smink en Klaasje Postma yn de LC oer de nije foarstelling ‘Wat Soesto’

‘Wy hawwe it der wol oer hân”, seit Freark Smink, ,,Sa fan: hee, dit stik woest altiten noch ris meitsje. Is dit no it lêste?” Klaasje Postma: ,,Nee, nee, wy hâlde noch net op.” Smink: ,,Ik sil noait sa lang trochgean kinne as Rients Gratama, dat wie in ferhaal apart. Mar ik sil ek nochris wat dwaan mei Hoite Pruiksma. De dingen dy’t je dan noch dogge.” Freark Smink is 72, syn frou Klaasje Postma is 74. >>

Comments 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *