Geert Mak oerlanget boek Wat Soesto! oan Freark Smink yn Sondel

De foarstelling Wat Soesto!, in boerefoarstelling fan Freark Smink, wêryn hy sels de haadrol fan boer Frans spilet, is folslein útferkocht. Tongersdei 21 oktober wie it de beurt oan Sondel, it berteplak fan Freark Smink. Pier21, produsint fan de foarstelling, hat in bysûndere ferrassing pland foar dizze jûn. Freark en Klaasje, dy’t yn’e foarstelling de mem fan Frans spilet, witte fan neat.

Direkt nei de foarstelling kaam Geert Mak op it toaniel mei it earste eksimplaar fan it boek Wat Soesto!, dat nei oanlieding fan de foarstelling útjûn wurdt troch útjouwerij Bornmeer fan Steven Sterk. In bysûnder momint wêryn Geert dit twatal rommet om hun toaniel keunsten en dan benammen de krêft fan kultuer om maatskiplike tema’s oan snije te kinnen. 

Yn it boek stiet de tekst fan it stik, yn it Frysk en der is in Hollânske oersetting. Geert Mak hat in essay skreaun oer Freark en oer de ûntjouwings fan de lânbou yn Fryslân. Ek stiet dêr in oersjoch yn fan it oeuvre fan Freark mei prachtige foto’s. It boek kin besteld wurde fia info@bornmeer.nl 

 

Geert Mak overhandigd boek Wat Soesto! aan Freark Smink in Sondel

De voorstelling Wat Soesto!, een boerenvoorstelling van Freark Smink waarin hij zelf de hoofdrol van boer Frans speelt, is compleet uitverkocht. Donderdag 21 oktober was het de beurt aan Sondel, de geboorteplaats van Freark Smink. Pier21, producent van de voorstelling, heeft een bijzondere verrassing gepland voor deze avond. Zowel Freark als Klaasje, die in de voorstelling de moeder speelt van boer Frans, hebben geen idee. 

Direct na de voorstelling komt Geert Mak het toneel op met in zijn hand het boek Wat Soesto! die n.a.v. de gelijknamige voorstelling uitgegeven wordt bij uitgeverij Bornmeer van Steven Sterk. Een bijzonder moment waarin Geert het tweetal roemt om hun toneel kunsten en met name het gebruik van cultuur voor het aansnijden van maatschappelijke thema’s. 

In het boek staat de tekst van de voorstelling met daarbij de Nederlandse vertaling. Daarnaast schreef Geert Mak een essay over Freark en over de ontwikkelingen in de landbouw van Fryslân. Ook staat er een overzicht in van de voorstellingen van Freark met daarbij prachtige foto’s uit de oude doos. Het boek is te bestellen via info@bornmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *