Pier21 dielt prizen út!

Nei oanlieding fan twa ferskillende winaksjes, hat Pier21 yn dizze feestlike moanne de winners thús besocht en de prizen útrikt. Der koene kaartjes foar it Natuermuseum Fryslân wûn wurde mei de winaksje ‘Kleur dyn eigen Kanoet’. Der wiene safolle moaie en fleurige Kanoets makke, dat it wie in putsje om in winner út te sykjen. Ta beslút is Rashel mei …