Oer it skriuwen fan Feteranen

Skriuwe is in avontoer. Bejoust dy hieltyd wer op nij en ûnbekend gebiet. Mar it moaie fan skriuwen is dat it noait in iensum avontoer is. Produsint David Lelieveld woe wat mei 70 jier befrijing dwaan. Mei oarloch. Mei feteranen. David hat altyd ideeën dy’t algemien en maatskiplik lykje, mar dy’t yn de kearn dochs persoanlik binne. David is soan …