Feteranen yn de media

De ôfrûne wiken wie Feteranen yn it nijs yn ferskate telefyzje- en radioútstjoeringen. Utstjoering mist? Besjoch en harkje it hjir werom. 12 maart – David by Omrop Fryslân Fanôf 7:26! 30 maart – Freark by Geart yn de middei Lúster hjir de útstjoering werom. 18 april – Freark en Joop yn Podium TV 19 april – Hylke by VPRO Boeken Besjoch …

Freark en Joop servearje feteranen op 5 maaie

Op tiisdei 5 maaie fynt der in bysûnder iepenloft-moarnsiten plak op it Zaailân yn Ljouwert. Twadde Wrâldoarloch-feteranen (út Hollân en Kanada!) en âld fersetsstriders wurde betsjinne troch ûnder mear de Kommissaris fan de Kening, de boargemoaster fan Ljouwert, Twadde Keamerlid Lutz Jacobi en ús eigen Feteranen Joop en Freark. It moarnsiten wurdt klearmakke troch koks fan it Stadhouderlijk Hof, Restaurant …

Hylke Speerstra yn VPRO Boeken

‘Voor een appel.’ Dat is de kop boppe in paginagrut ynterview mei Hylke Speerstra yn de VPRO Gids fan 17 april 2015. De skriuwer appellearret yn it ferhaal oan de appel dy´t yn ien fan syn ferhalen, mar noch mear yn it teaterstik Feteranen, in bysûndere rol spilet. “VPRO Gids: “Hiermee is de appel een symbool geworden van de emotiegolf die …

Foarstelling en boek: prachtige resinsjes en positive kritiken

Prachtige resinsjes foar Feteranen. Fuortdaalk al fan de media, en no ek fan it publyk. Hoe sit dat mei it boek Op klompen troch/door de dessa van Hylke Speerstra, dat ús dramaturgen en poadiumkeunstners sa ynspirearre? Ek oeral positive kritieken. Oer sawol de Fryske as de Nederlânske edysje. Het Parool jout fjouwer stjerren; de Leeuwarder Courant en het Dagblad van …

Freark te gast by ‘Geert yn de middei’

Fannemiddei wie Freark te gast by ‘Geert yn de middei’. Hy nimt ús mei werom yn de tiid mei syn favorite platen út de jieren ’60, ’70 en ’80. Lúster hjir de útstjoering werom. http://bit.ly/1Ddjwhr