Bouke Oldenhof wint toneelpriis

Tongersdeitejûn 2 novimber hat Bouke Oldenhof út hannen fan Janneke Bergsma de Fedde en Martha Bergsma Priis ûntfongen. De priis wurdt troch de stifting mei deselde namme ienris yn de trije jier útrikt oan de skriuwer fan it bêste Frysktalige Toanielstik fan de ôfrûne trije jier. En lit dat no it troch Bouke skreaune stik ‘Feteranen’ (2015/2016) wêze! Wy binne tige grutsk en wolle Bouke fan herten lokwinskje mei dizze moaie erkenning!

‘Feteranen’ fan Pier21 wie in grut sukses, mei troch it prachtige spul fan Freark Smink en Joop Wittermans en de rezjy troch Jos Thie. Bouke Oldenhof wurket op dit momint foar Pier21 oan de skoallefoarstelling ‘Kanoet’. Fan jannewaris 2019 ôf toert der ek wer in toanielstik foar folwoeksenen troch de provinsje, ‘It wie op in simmerjûn’, skreaun troch Bouke. Der is dus noch in soad moais op komst, hâld ús site yn it each!

 

Donderdagavond 2 november heeft Bouke Oldenhof uit handen van Janneke Bergsma de Fedde en Martha Bergsma Prijs ontvangen. De prijs wordt door de gelijknamige stichting eens in de drie jaar uitgereikt aan de schrijver van het beste Friestalige Toneelstuk van de afgelopen drie jaar. En laat dat nou het door Bouke geschreven stuk ‘Feteranen’ (2015/2016) zijn! Wij zijn ontzettend trots en feliciteren Bouke van harte met deze mooie erkenning!

 

‘Feteranen’ van Pier21 was een groot succes, mede dankzij het prachtige spel van Freark Smink en Joop Wittermans en de regie door Jos Thie. Bouke Oldenhof werkt op dit moment voor Pier21 aan de schoolvoorstelling ‘Kanoet’. Vanaf januari 2019 toert er weer een toneelstuk voor volwassenen door de provincie, ‘It wie op in simmerjûn’, geschreven door Bouke. Er is dus nog veel meer moois op komst, houd onze site in de gaten!

 

Foto: Jan Bensliman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *