Oprop

David Lelieveld is foar in bysonder projekt rondom 75 jier frijheid op syk nei Dútske soldaten dy’t yn de Twadde Wrâldoarloch stasjonearre wiene yn Fryslân. Wolle jo David helpe? Mail dan nei david@pier21.nl

Pier21 dielt prizen út!

Nei oanlieding fan twa ferskillende winaksjes, hat Pier21 yn dizze feestlike moanne de winners thús besocht en de prizen útrikt. Der koene kaartjes foar it Natuermuseum Fryslân wûn wurde mei de winaksje ‘Kleur dyn eigen Kanoet’. Der wiene safolle moaie en fleurige Kanoets makke, dat it wie in putsje om in winner út te sykjen. Ta beslút is Rashel mei …

Nijsbrief maaie 2018

It hat in skoftsje stil west, mar de meiwurkers fan Pier21 hawwe seker net stil sitten. Dizze simmer giet Koning van het Grasland yn reprise, komme der nije edysjes fan Ontwakend Landschap oan en komt Pier21 mei de bernefoarstelling Kanoet. Al mei al tiid foar in nijsbrief mei alle nije ûntwikkelings.   Pier21 komt mei bernefoarstelling Kanoet Op 18 maaie …

Bouke Oldenhof wint toanielpriis

Tongersdeitejûn 2 novimber hat Bouke Oldenhof út hannen fan Janneke Bergsma de Fedde en Martha Bergsma Priis ûntfongen. De priis wurdt troch de stifting mei deselde namme ienris yn de trije jier útrikt oan de skriuwer fan it bêste Frysktalige Toanielstik fan de ôfrûne trije jier. En lit dat no it troch Bouke skreaune stik ‘Feteranen’ (2015/2016) wêze! Wy binne tige grutsk en wolle Bouke …